• [[created_at]]
  [[subject]]
 • Omdirigerar. Var god vänta...
  Spelinformation
  Session från [[last_login]]
  Alla Spel [[countAll]] ([[stake]])
  Väntar på resultat [[countWaiting]] ([[stakeWaiting]])
  Vinna [[payout]]
  Resultat [[revenue]]
  Bonus information
  Odds [[sport]]
  Casino [[casino]]
  Poker [[poker]]

  terms

  Godkänd av Estlands Skatt och Tullstyrelse: 04.05.2017 (ref 12.2-2.1/00146-5)

  Licensavtal för slutanvändare

  Denna överenskommelse är ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och Olympic Casino Eesti AS. I detta avtal benämns Olympic Casino Eesti AS och partnerföretagen representerade av Olympic Casino Eesti AS “OlyBet”, om inte annat anges. Utöver detta avtal, var god läs reglerna i vår integritetspolicy och ta del av annan information på vår webbplats. När du går in för att använda speltjänsten på webbplatsen OlyBet, vill OlyBet få en bekräftelse på att du accepterar att följa och vara bunden av reglerna och villkoren i detta dokument samt integritetspolicyn. I enlighet med tillämplig lag, är åtkomst till vår speltjänst tillåten för alla kunder som är minst 18 år gamla. Det är möjligt att använda tjänsten för sportodds från 18 års ålder, och poker- samt casinotjänster från 21 års ålder. Alla spelare måste genomgå en ålderskontroll. Du bekräftar härmed att du är införstådd med de skilda lagkraven i olika jurisdiktioner och bekräftar att ditt spelande med vår speltjänst är i enlighet med gällande lagar i ditt hemland.

  1. Rättigheter och begränsningar vid användning av programvaran

  1.1 Inom ramarna för detta avtal, ger OlyBet spelaren en personlig, icke-överförbar rätt att ladda ned, installera och använda programvaran för att få åtkomst till OlyBets speltjänst.

  1.2 Denna licens gäller i följande länder: Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Norge och Finland

  1.3 OlyBet-programvaran är licensierad och för spelarens personliga bruk. Alla försök att avkoda, modifiera, dekompilera, nedmontera eller på annat sätt erhålla programvarans källkod är förbjudna.

  1.4 Programvaran och källkod, struktur samt organisation, inklusive upphovsrätter, affärshemligheter och andra rättigheter tillhör licensinnehavaren OlyBet. Inom de gränser som lagen föreskriver, ska du inte: kopiera, bakåtkompilera eller nedmontera programvaran eller på annat sätt manipulera någon del av den; försöka bryta dig in i källkoden; sälja, överföra, licensiera vidare, distribuera eller hyra ut programvaran; göra programvaran tillgänglig för tredje part via ett datanätverk eller på annat sätt; använda programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter. 1.5 Du samtycker till att du är ensamt ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppkommer i samband med obehörig användning av programvaran. Du måste omedelbart meddela OlyBet om eventuell otillbörlig användning om du har erhållit sådan information. Därutöver måste du stödja OlyBet i den utredning som har inletts på grundval av de uppgifter du har tillhandahållit.

  1.6 Varumärket “OlyBet”, domännamnen “www.olybet.com” och “www.olybet.net”, såväl som andra relaterade varumärken, tjänstebeteckningar och namn eller domäner, vilka används på webbplatsen och i programvaran, tillhör OlyBet. Utöver det, tillhör allt innehåll (bilder, avbildningar, grafik, fotografier, animationer, videor, musik och text) OlyBet och är upphovsrättsligt skyddat. Du får inte under några omständigheter använda webbplatsens innehåll utan att det föregåtts av ett skriftligt medgivande från OlyBet.

  2. Garantier

  2.1 OlyBet frånsäger sig allt direkt och indirekt ansvar för den tjänst som erbjuds till dig. Du accepterar tjänsten som den är, och vi erbjuder under inga förhållanden garantier avseende tjänstens kvalitet, brukbarhet, fullständighet eller korrekthet.

  2.2 Oaktat våra ansträngningar att tillhandahålla tjänster av högsta kvalitet och säkerhet, garanterar vi varken att tjänsten kommer att tillhandahållas oavbruten eller felfri. Därutöver garanterar vi inte att programvaran och webbplatsen är fria från virus, fel eller skadliga element.

  2.3 OlyBet har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part för eventuella kostnader som uppstår till följd av fel eller brister i programvaran.

  2.4 OlyBet är inte ansvarigt för eventuella krav som följer av åtkomst till speltjänsten, dess funktion, kvalitet, eller eventuella fel, såsom stavning eller programfel, eller andra faktorer relaterade till speltjänsten.

  3. Konfidentialitet

  3.1 OlyBet hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. OlyBet får endast lämna ut personuppgifter när kunden tillåter det, eller om det krävs enligt lag eller efter ett myndighetsbeslut.

  3.2 Programvaran innehåller icke-publik och konfidentiell information som riktar sig personligen till dig. Detta är värdefull och konfidentiell information för oss eller en leverantör. Du samtycker till att, så länge du använder programvaran:

  hålla sådan information strikt konfidentiell; inte lämna ut sådan konfidentiell information till en tredje part och endast använda sådan konfidentiell information för deltagande i onlinespelmiljön. 3.3 Du samtycker vidare till att vidta skäliga åtgärder för att skydda denna information och alltid hålla den konfidentiell.

  4. Spelkonto

  Innan du börjar använda tjänsten och hela tiden löpande då du använder tjänsten, medger, bekräftar, lovar och samtycker du till följande:

  4.1 När du använder tjänsten finns en risk att du förlorar pengar och OlyBet är på inget sätt ansvarig gentemot dig för uppkomna förluster.

  4.2 Du använder tjänsten endast av egen vilja, efter eget omdöme och på egen risk.

  4.3 För att använda tjänsten är du tvungen att tillhandahålla vissa personuppgifter. OlyBet hanterar dina personuppgifter på grundval av vår integritetspolicy.

  4.4 Nödvändiga telekommunikationsnätverk och internettjänster för anslutning till och användning av tjänsten är helt bortom OlyBets kontroll och OlyBet ska inte ha något som helst ansvar för anslutningsfel. minskad prestanda, hastighet eller kapacitet eller andra felaktigheter med samma effekt.

  4.5 Du är minst 18 år och du medger att du inte har en giltig begränsning för spel.

  4.6 Du har granskat de juridiska aspekterna kring ditt speldeltagande och din användning av programvaran för spelmiljön i din jurisdiktion, och du har säkerställt att det är lagligt för dig att använda tjänsten.

  4.7 Vi förbehåller oss rätten att begära att kunden styrker sin identitet, ålder eller andra uppgifter som tillhandahållits av kunder, till exempel kopior av kreditkort och identitetshandlingar. OlyBet har även rätt att samla in, uppdatera och bekräfta denna information via en tredje part. OlyBet behåller denna rätt genom hela kundrelationen. Kundens vägran att uppfylla detta krav ska anses utgöra ett brott mot avtalet. OlyBet förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan förklaring, avsluta registreringsprocessen eller upphäva en slutförd registrering.

  4.8 Tjänsten är endast ämnad för användarens privata bruk. Användaren får endast placera spel för sin egen privata underhållning. Användaren är under inga omständigheter tillåten att använda sitt "konto för riktiga pengar" på OlyBet i annat syfte än för att använda tjänsten. Den information som lämnas av användaren till Olybet ska vara fullständig och sanningsenlig. Användaren förbinder sig att vid förändringar uppdatera sådan information.

  4.9 Om en kund inte har loggat in på sitt konto under 5 år, stängs kontot automatiskt och alla registreringsuppgifter kommer att raderas.

  5. Avtalsändringar

  5.1 OlyBet förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra detta avtal eller en del av det. Om OlyBet ändrar avtalet eller en del av det, kommer det ändrade avtalet att publiceras på OlyBets webbplats och kunderna att meddelas därom. När kunden går in i speltjänsten nästa gång, måste han/hon godkänna ändringarna för att använda tjänsten.

  5.2 Om kunden inte godkänner de nya reglerna och villkoren, är han/hon skyldig att skicka en skriftlig uppsägning av avtalet till operatören innan de nya villkoren tillämpas.

  6. Säkerhet

  6.1 Olympic Casino Eesti AS är etablerat under lagarna i Republiken Estland, fullt ut licensierat och reglerat för att tillhandahålla speltjänster online (på webbplatsen www.olybet.com).

  6.2 Vi tillåter endast åtkomst till speltjänsten via krypterade och säkra nätverk, som kräver användarnamn och lösenord. För att kunna använda speltjänsten, måste du gå igenom ett säkert inloggningsförfarande.

  6.3 Du får inte använda speltjänsten i kommersiella syften, eller på uppdrag av en annan person. Du får endast använda speltjänsten för dina egna privata syften.

  6.4 Du måste hålla dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) hemliga och inte avslöja dem för någon annan. Du är ansvarig för alla transaktioner som sker med ditt spelarkonto och lösenord. Vi förutsätter att endast du använder korrekta inloggningsuppgifter, vilket innebär att transaktioner genomförda med dina korrekta inloggningsuppgifter anses vara giltiga.

  6.5 Vi använder de bästa nu tillgängliga åtgärderna för kryptering av inloggningsuppgifter och annan känslig information, som kommer att vidarebefordras till klientprogrammet och våra servrar, vilket skyddar både spelare och oss mot alla försök till manipulering av en tredje part.

  6.6 Du ska inte försöka bryta dig in i vår speltjänst eller på annat sätt kringgå vårt säkerhetssystem. Om vi misstänker att du försöker utföra ovannämnda aktiviteter eller på annat sätt kringgå vår säkerhetsprogramvara, har vi rätt att omedelbart stänga av din åtkomst till speltjänsten och blockera ditt konto. Vi förbehåller oss rätten att informera berörda myndigheter.

  7. Betalningar

  7.1 Du godkänner att vi hanterar alla finansiella kontotransaktioner. Du godkänner härmed att OlyBet förbehåller sig rätten att hålla inne betalningar om det finns skäl att tro eller misstänka att du kan vara inblandad i, eller har varit inblandad i, bedrägeri, maskopi, olagliga eller oärliga aktiviteter.

  7.2 Du godkänner att du ensam ansvarar för hanteringen av all datautrustning, telekommunikationsnätverk och de tjänster för internetåtkomst du behöver för att använda speltjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella skador som orsakats av leverantörer av internet- och andra telekommunikationstjänster, vilka du använt för att få åtkomst till speltjänsten eller webbplatsen.

  7.3 Varje kund måste personligen genomföra alla åtgärder relaterade till spelarkontot. Finansiella transaktioner relaterade till spelarkontot kan endast genomföras via ett personligt bankkonto, ett kreditkort i ditt eget namn, din egen e-plånbok, eller personligen via kassan på Olympic Casino Eesti AS:s landbaserade casino.

  7.4 Du bekräftar att vår slumptalsgenerator kommer att avgöra resultatet för spel som spelas i OlyBets casino- och pokerprogramvara och accepterar utfallen för alla sådana spel. Du samtycker dessutom till, i det osannolika fall oförenligheter förekommer mellan resultatet i programvaran och på spelservern, att resultatet som visas på spelservern är det som gäller. Du bekräftar även och samtycker till att våra förteckningar kommer att utgöra den slutgiltiga källan för bedömning av villkoren och omständigheterna för ditt deltagande i speltjänstens casino- och pokerspel.

  7.5. Uttag behandlas av OlyBet inom 1-5 bankdagar.

  8. Klagomål

  8.1 Överklaganden, till exempel rörande felaktig betalning eller obetalda vinster ska översändas i skriftlig form till OlyBet inom 30 dagar från det att problemet upptäcktes eller borde ha upptäckts, till Olympic Casino Eesti AS adress: Pronksi 19, Tallinn, 10124 Harjumaa, www.olybet.com eller i form av ett bekräftat meddelande till e-post: support@olybet.com.

  8.2 Kunden har alltid möjlighet att stänga sitt spelarkonto genom att göra motsvarande begäran. Det är även möjligt att återöppna spelarkontot direkt genom att göra motsvarande begäran. Det är inte möjligt att stänga kontot i syfte att ställa in/återställa spelbegränsningarna. Möjligheter att ställa in spelbegränsningar beskrivs separat på webbplatsen www.olybet.com i avsnittet "Ansvarsfullt spelande".

  8.3 Om kunden upptäcker ett fel i OlyBets system när det gäller kontrollen av spelbegränsningarna, är han/hon skyldig att omedelbart meddela operatören om detta. Operatören ska under inga som helst omständigheter ta ansvar för spel placerade av kunden efter att spelbegränsningar har ställts in.

  9. Ansvarsbegränsningar

  9.1 Om en användare bryter mot detta avtal, helt eller delvis, förbehåller sig OlyBet all rätt att vidta alla åtgärder de finner lämpliga mot sådana handlingar, i enlighet med överträdelsen, inkluderat att avsluta detta avtal, blockera åtkomst till tjänsten, frysa eller konfiskera de medel som finns på kontot, och vidta rättsliga åtgärder mot en sådan användare.

  9.2 OlyBet ska under inga förhållanden, innefattande vårdslöshet, ansvara för någon speciell, tillfällig, direkt, indirekt eller följdskada överhuvudtaget (innefattande utan begränsning, förluster till följd av utebliven vinst, avbruten verksamhet, förlust av verksamhetsinformation, eller annan penningförlust) som uppstått till följd av användning (eller missbruk) av tjänsten även om OlyBet på förhand kände till risken för sådan skada.

  9.3 Vid tvister om ett spel, satsning eller vinstbelopp, är Olybets beslut slutgiltigt och bindande. OlyBet förbehåller sig rätten att hålla inne en utbetalning eller ett vinstbelopp tills identiteten på den vinnande personen har bekräftats till vår belåtenhet i syfte att säkerställa att betalningen av vinstbeloppet görs till rätt person. För detta ändamål förbehåller sig OlyBet rätten att kräva att du tillhandahåller oss med ett myndighetsutfärdat ID eller ett motsvarande, certifierat ID, enligt tillämplig lag i din jurisdiktion.

  9.4 OlyBet erbjuder och gör reklam för kampanjer, bonusar och andra speciella erbjudanden. Varje sådant erbjudande kommer att vara föremål för individuella regler och villkor, vilka kommer att gälla under en begränsad tidsperiod. I anslutning till de specifika villkoren för ovannämnda kampanjer, bonusar och specialerbjudanden, förbehåller sig OlyBet rätten att kvarhålla eventuella uttagsbelopp från ditt konto, vilka överstiger din ursprungliga insättning. I tillägg till detta förbehåller vi oss rätten att kvarhålla eller på annat sätt neka eller annullera ett uttag eller vinstbelopp, om det visar sig att du missbrukat bonusar, kampanjer eller personliga erbjudanden.

  9.5 OlyBet förbehåller sig rätten att göra ändringar relaterade till speltjänsten, inklusive, där så är lämpligt, förbättra spelregler, utan att på förhand meddela kunden om detta. Information angående ändringar kommer att publiceras på OlyBets webbplats.

  10. Kundtjänst

  10.1 OlyBets kunder kan kommunicera med kundtjänst via livechatt på Olybets webbplats, både innan och efter inloggning. Kommunikation som föregår inloggning är oauktoriserad och kan endast ha en upplysande karaktär. Efter inloggning är konversationen auktoriserad och kundtjänstmedarbetaren kan beakta spelarens önskemål som spelarens identifierade avsiktsförklaring.

  10.2 OlyBets kundtjänstmedarbetare behöver inte betjäna en kund som i sin kommunikation beter sig oanständigt, rasistiskt eller hotfullt. Medarbetaren har rätt att, utan föregående varning, stänga av möjligheten att använda chattfönstret för en sådan kund.

  10.3 OlyBets kundtjänstrepresentanter ber kunden att beakta att den kommunikation som erbjuds via chattfönstret är ett verktyg för att snabbt tillhandahålla service, vilket används för att betjäna flera kunder samtidigt och att sannolikheten för fel är högre vid sådan kommunikation. Vid mer ingående förfrågningar ombeds du skicka ett meddelande till följande e-postadress: support@olybet.com.

  Detta Licensavtal för slutanvändare har översatts från engelska. Vid eventuella tvister ska den engelskspråkiga versionen av detta avtal äga företräde.